04 | 03 | 2024
Mozgóképkultúra és médiaismeret tanári szak

Mozgóképkultúra és médiaismeret tanári szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár


Képzési forma, tagozat: nappali és levelezős


Képzési idő: 4 félév


Képzés célja

A mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár a Nemzeti Alaptantervben meghatározott műveltségterület, a mozgóképkultúra- és médiaismeret oktatására, a tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére, azok értékelésére és az elsajátított ismeretek számonkérésére vonatkozó ismeretekkel vérteződik fel egyetemi tanulmányai során. A szakdiszciplináris modul teszi lehetővé számára a kommunikáció- és médiatudomány, a filmelmélet, a mozgókép-kultúra, a mozgóképi szövegek és azok használatának és értelmezésének elméleti igényű megismerését. Azok a szakterületi ismeretek, melyek a képzés során a hallgató gyakorlati tájékozódását szolgálják, egyszerre adnak bázist a leendő tanár számára a fent felsorolt elméleti stúdiumok hátterében rejlő empirikus ismeretek megszerzéséhez. Ebben az elgondolásban tehát a fejlesztési céloknak megfelelően lesz alkalom mind a megismerő, alkotó, elemző munka megismerésére, mind az egyes készségek gyakorlati alkalmazására is. A stúdiógyakorlatok az alkalmazott ismereteket bővítik majd, míg ezek továbbadásának képességét fejlesztik a szakmódszertani modul megfelelő részei: a megfigyelés, a kritikai elemzés, a tervezés, az önreflexív tanítási és szakimeret-átadási gyakorlatok. A megfelelő oktatási módszer kiválasztásainak kritériumait, a gyermekek igényeit és fejlődő készségeit is figyelembe vevő tanári attitűd kialakítása is célja a képzésnek, valamint az is, hogy a hallgatók tehetségesebb csoportját felkészítsük ismereteik további bővítésének lehetőségeire, így például PhD képzésre is.Főbb tárgyak

 • Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 1-2.,
 • Fogalomalkotás és jelhasználat,
 • Filmelemzés,
 • Adaptációk: film és irodalom egymásra hatásai,
 • Mozgókép készítési gyakorlatok,
 • A film és az új média,
 • Bevezetés a filmelméletbe,
 • Kulturális újratermelés és hozzáférés:
 • Az irodalom medialitása, társművészetek,
 • Médiahasználati szokások pszichológiai megalapozottsága,
 • A kommunikáció és média leírásai és szabályozáselméletei,
 • Közvetlen emberi kommunikáció elméletei,
 • Tanítási gyakorlat és hospitálás,
 • A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának szakmódszertana

Továbbtanulási lehetőségek

A doktori képzésre való továbblépés például az SZTE Filozófiai Doktori Iskolájának Művészetfilozófiai programjában lehetséges vagy az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programjában.Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A mozgóképkultúra és médiaismeret-tanárok oktatása iránti igény a tárgy közoktatási szinten való megjelenésével magyarázható. Az információs társadalom igényei, a vizuális kultúra elterjedése teszik szükségessé olyan szakemberek, tanárok képzését, akik használható és naprakész elemzési szempontokat, fogalmakat, eszközöket adnak a tanulók kezében, melyek segítségével azok eligazodhatnak a változó társadalom útvesztőiben. A jelenlegi közoktatásban nincs elegendő mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár. Így az MA-szintű tanárképzésről kikerülő hallgatók iránti regionális és országos foglalkoztatási igény várhatóan igen jelentős lesz. A képzésről kikerülő tanárok valószínűleg fokozatosan átveszik a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatását azoktól a pedagógusoktól, akik különféle regionális tanfolyamokon szereztek képesítést a tárgy tanításához. Mindez e műveltségi terület oktatási színvonalának hosszú távú biztosításához is elengedhetetlen.


Elérhetőségek

A képzéssel kapcsolatos részletesebb információkért látogasson el a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék oldalaira, a felvételi eljárással kapcsolatban pedig keresse a BTK Tanulmányi Osztályát!

A képzés oktatásában résztvevő tanszékek

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

http://www.media.u-szeged.hu

(62) 544-366

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

http://vizkult.hu

 

(62) 544-387


Felvételi vizsga tételösszeállítójának, felelősének neve, elérhetősége
Szajbély Mihály, Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet ;
Füzi Izabella, Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet
Utoljára frissítve ( 2017 november 20., hétfő 10:30 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Pusztai Bertalan, DSc, egyetemi tanár

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink